Kontakta oss

Tjänster

Grundförstärkning

Genom att grundförstärka skadade byggnader kan de bevaras, vilket är både effektivt och skonsamt, särskilt då stor hänsyn tas till kulturhistoriska värden.

Grundförstärkning med pålning

Många äldre byggnader har skador på grund av sättningar. Dessa sättningar beror exempelvis på grundvattensänkning, tung trafik eller närbelägen grundläggning med schaktning, sprängning eller pålning. Ju förr en grundförstärkning utförs, desto lägre blir de slutliga kostnaderna. BESAB utför och har mycket stor erfarenhet av grundförstärkning av byggnader och andra konstruktioner i alla storlekar.

Grundförstärkning, metoder:

 • Slagning av stålrörspåle
 • Slagning av kohesionspåle – Vingpålen
 • Borrning av:
  • stålrörspåle
  • injekteringspåle
  • stålkärnepåle
 • Stålkärnepålning
 • Kärnborrad stålkärnepåle
 • Kärnborrad stålrörspåle

BESABs egna specialmaskiner

Grundförstärkningen utförs med specialmaskiner och pålsystem som BESAB har deltagit i utvecklingen av. På så vis åstadkoms den tekniskt och ekonomiskt bästa lösningen. Vilken typ av teknik som används beror på markförhållandet och teknikerna kombineras ofta med varandra.

Grundförstärkning med slagning av stålrörspåle

Stålrörspålning är en kostnadseffektiv metod som lämpar sig för förstärkning av byggnadskonstruktioner. Metoden för pålning är även skonsam för intilliggande byggnader då vibrationsnivåerna är tämligen små. Klarar dimensioner mellan ø 75-115 mm.

Grundförstärkning med slagning av kohesionspåle – Vingpålen

Vingpålen är en kohesionspåle som används vid stora lerdjup, där det inte är rimligt att genomföra stödpålning ner till berg. Pålen består av korta skarvbara delar och hanteras av relativt små maskiner. Vingpålen används exempelvis när befintliga byggnader eller konstruktioner, som tidigare är kohesionspålade, ska grundförstärkas eller byggas till.

Grundförstärkning med borrning – stålrörspåle, injekteringspåle & stålkärnepåle

Borrning av pålar är en säker metod, då pålen vanligtvis borras ner en bit i friskt berg. Används med fördel vid exempelvis släntberg och där det finns kända hinder innan berg, såsom block och gamla grundrester samt där grundläggningsdjupet är litet.

Dimensioner:

 • Stålrörspålar ø 115-400 mm
 • Stälkärnepålar med stålkärnor ø 80-200 mm
 • Injekteringspålar ø 30-103 mm

Grundförstärkning med stålkärnepålning

Stålkärnepålar monteras i förborrade rör, vilket medför att de kan användas vid alla markförhållanden. Stålkärnepålen kan vara både spetsburen och mantelburen. En spetsburen stålkärnepåle innebär att pålen gjuts fast i ett foderrör ner till berg och kan hantera stora tryckpåfrestningar. En mantelburen påle gjuts fast i underliggande berg och är försedd med rillor (svetsade ringar på pålen) som fördelar tryck och även dragkrafter i omgivande miljö. Stålkärnor ø 80-200 mm.

Grundförstärkning med kärnborrad stålrörspåle

Kärnborrad spetsburen stålrörspåle används där det ställs extremt höga krav på miljö och skonsam borrning. Används när slående borrning som DTH-teknik (sänkborrhammare) eller topphammare inte tillåts. Förorening av jordlager kan i möjligaste mån undvikas. Här borras önskat hål ner med hjälp av roterande tunnväggigt rör med hårdmetall eller diamanttänder. Metoden ger en extremt god rakhet. Pålarna finns i dimensioner upp till 140 mm.

Grundförstärkning med kärnborrad stålkärnepåle

Kärnborrad stålkärnepåle används där det ställs extremt höga krav på miljö och skonsam borrning. Här tillåts inte slående borrning som DTH-teknik (sänkborrhammare) eller topphammare. Kontamination av jordlager ska i möjligaste mån undvikas. Stålkärnor ø 80-180 mm.

Referenser

Klicka på boxen nedan för att se referenser