Kontakta oss

Tjänster

Vatten & frostsäkring

Läckande vatten från tunnlarnas tak och väggar kan leda till halka och andra trafikproblem och är en riskfaktor i trafiktunnlar.

Vattensäkring och frostsäkring av bergtunnlar

Vattenläckage påverkar funktion och livslängd på tunnlarnas installationer och bärande huvudsystem negativt. Restläckage måste därför åtgärdas genom att leda ner läckvattnet till tunnelbotten. Vattensäkring av tunnlar kan anordnas med olika metoder. Det kan räcka med ett tunt membran men i kalla områden behövs värmeisolering för att säkerställa att inte vatten fryser till is i dränen och belastar konstruktionen med istryck. Då används ofta isolerande material i form av extruderad polyetencellplast s.k. PE-skum. Detta isoleringsmaterial är dock brandbenäget och konstruktionen måste därför brandskyddas med ett lager av sprutbetong med tillsats av polypropylenfiber.

BESAB har kompetens och resurser att installera samtliga förekommande system för att leda bort vatten från tak och väggar i alla slags tunnlar.

Enstaka dräner

Lokala läckage kan tas om hand med enstaka dränmattor som leder ner läckande vatten till tunnelns huvuddränering. Om dränen är smal sker förankringen genom sprutbetongens vidhäftning längs dränens sidor. Om dränen är bredare än cirka två meter kompletteras med förankringsbultar. Risken med att angripa problemet lokalt är att läckaget kan flytta sig i takt med att de ursprungliga läckvägarna sätts igen och andra kanaler öppnar sig, vilket kan orsaka oplanerat underhåll och kompletteringar med störningar i trafiken som följd.

Heltäckande inklädnad

För att minska behovet av underhåll och driftavbrott har man på senare år övergått till att förse hela tunneln med vattenisolerande inklädnad. Dränen förankras då med bultar som förankras i berg. Mellan den förstärkta bergytan och dränens insida finns då en luftspalt. Spalten måste kunna inspekteras i samband med besiktning av berganläggningen. Detta är ofta mycket svårt då utrymmet kan vara trångt och svåråtkomligt. Isoleringsmaterialet kan vara en isolerande PE-skum, men när hela tunneln isoleras räcker ofta egenvärmen från bergytan för att hålla spalten fri från isbildning.

Rockdrain

Ytterligare en metod att säkra tunnlar mot vatten- och frostpåverkan är Rockdrain. Systemet tar hand om läckvatten, isolerar mot frost och uppfyller högt ställda krav på brandsäkerhet. Ett kanalnät monteras direkt mot bergförstärkande sprutbetong. Nätet täcker hela tunneln och sprutas in med normal oarmerad sprutbetong. Över det insprutade kanalnätet sprutas en särskilt tät och värmeisolerande sprutbetong som tvingar läckvattnet att söka sig mot kanalnätet och ledas bort. Hela konstruktionen förankras till den förstärkta tunnelns väggar och tak genom vidhäftning. Det finns alltså inget behov av bultförankring, och det finns ingen spalt som måste inspekteras. Rockdrain tar liten plats jämfört med andra lösningar och kan lätt anpassas till olika tunnlar. Systemet passar därför vid både nybyggnad och renovering av tunnlar.