Kontakta oss

Tjänster

Injektering

En effektiv tätning är en förutsättning vid byggande av anläggningar under jord för att skydda grundvatten och miljö på marknivå. Injektering ger styrka åt svag grund, lagar berg och ger säkerhet.

Bergtätning med injektering

Tätning i berg görs vanligen genom injektering av material i bergets naturliga spricksystem. Tätt berg eftersträvas också med hänsyn till anläggningens funktion. Exempelvis kan inläckande vatten ge isbildning i tunnlar vintertid, som kan orsaka halka eller nedfallande istappar med skador på personer och fordon.

Injektera med flera pumpar

BESAB förfogar över den kunskap och utrustning som krävs för alla typer av berginjektering. BESAB har utrustning som är anpassad för rationellt injekteringsarbete, med datorstyrd blandning, flerpumpsteknik, kontinuerlig tryck- och flödesmätning samt automatisk registrering av injekteringsförloppet.

Förinjektering & efterinjektering

Den mest effektiva formen av injektering utförs innan bergschakt och kallas förinjektering. Restläckage tätas genom efterinjektering som utförs efter utsprängning. Tillvägagångssättet vid injektering kan kort beskrivas som att ett antal hål borras i berget så att de korsar bergets spricksystem. Därefter tätas hålen med s.k. manschetter eller packers som ansluts med en tryckslang till en injekteringspump. Ett injekteringsmedel trycks därefter in i bergets spricksystem och tätar berget.

Injektering med suspensioner

Det finns olika typer av injekteringsmedel. Vanligast är suspensioner, som innebär att partiklar blandas med vatten till en vätska. Cementsuspension är det mest beprövade och vanligast förekommande. Cementinjektering har fortlöpande utvecklats och stora framsteg har gjorts sedan 1990-talet och fram till idag. Kunskapen om bergets spricksystem och injekteringsmedlets spridning har ökat väsentligt. Materialutveckling har lett till att inträngningsförmågan hos cementsuspensioner har förbättrats avsevärt.

Injektera med silika

Kolloidal silika eller silika sol som det ibland kallas, är ett relativt nyutvecklat material för injektering. Materialet är inte nytt och har tidigare använts för tillämpningar inom industrin. BESAB har deltagit i utvecklingen av kolloidal silika för tätning av berg sedan början av 2000-talet. Fördelen med kolloidal silika som injekteringsmedel är att partiklarna är extremt små och tränger därför in i mycket fina sprickor. Materialet har ett relativt neutralt pH-värde och består av amorf kisel, samma ämne som utgör bergarten kvarts. Kolloidal silika blandas med en liten mängd saltlösning som katalysator för att gelningen ska påbörjas och medger också att gelningen kan tidsstyras, vilket är en stor fördel vid injekteringsarbete. Materialet består av naturliga mineraler och är inte skadligt för miljön. Kolloidal silika har inte heller några påvisade arbetsmiljörisker.

Vid injektering används lämpligen cement till de grövre sprickorna. Därefter, för att öka tätningseffekten, används kolloidal silika till de finare sprickorna. En kombination av cement och kolloidal silika och ett riktigt utförande kan ge mycket bra resultat.

Injektering med lösningar (keminjekteringar)

Ibland går det inte att täta berget enbart med injektering av suspensioner. Då finns möjlighet att använda kemiska lösningar som har mycket god inträngningsförmåga och gelande egenskaper. En vanlig metod är att pressa in polyuretan (PU) i spricksystemet. Materialet utvecklades i Japan under 1970-talet för att lösa svåra tätningsproblem i en lång tunnel under havet. PU finns i två former, enkomponents (1K) och tvåkomponents (2K). 1K-varianten reagerar med vatten och bildar skum eller gel som hindrar vattentransport i bergets sprickor. Effekten blir omedelbar och inträngningsdjupet oftast ganska litet. 2K-polyuretan reagerar med en accelerator som blandas in före injektering och som tillåter en effektivare styrning av injekteringsförloppet och större inträngningsdjup. Polyuretan innehåller beståndsdelar som kan vara hälsofarliga och därför brukar det finnas restriktioner i form av högsta tillåten mängd injekterat material. Om materialet används på ett klokt och restriktivt sätt, av personal med erfarenhet och rätt utbildning samt använder lämplig utrustning, så är PU ett mycket effektivt och skonsamt komplement till injektering med suspensioner.

Injektera med epoxi, akryl eller polyester

Det finns andra kemiska injekteringsmedel som kan vara effektiva för tätning av berg, t ex epoxi, polyester, lignin, acrylamid m fl. Dessa material kan innebära fara för kontaminering av grundvattnet och arbetsmiljörisker. Grundregeln är att dessa injekteringsmedel inte kan användas utan att först göra en mycket noggrann utredning av miljökonsekvenser och arbetsmiljö.

Referensprojekt

Klicka på någon av boxarna för att se referensprojekt.