Kontakta oss

Kvalitetssäkring & kvalitetspolicy

BESAB är certifierat enligt ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet, vilket säkerställer kvalitén på det vi levererar.

Kvalitetssäkring hos BESAB

Kvalitetssäkring

Kvalitet ISO 9001:2015
2019-01-16

Varje enskilt projekt redovisas i en kvalitets- och miljöplan som innefattar bland annat ansvarsområden för projektet, kontrollplan vad gäller kvalitet och miljö, arbetsmiljöplan, arbetsberedningar och nödlägesberedskapsplan.

Det görs tidigt en riskanalys för att diskutera och ange åtgärder för de kvalitetskritiska momenten. De kan exempelvis vara om arbetet sker vintertid, om ny metod eller nytt material används. Miljöaspekten innefattas i riskanalysen och innehåller till exempel kundkrav, buller, utsläpp till luft eller vatten, kemikalier, avfall, vibrationer samt energiförbrukning.

Innan ett projekt påbörjas upprättas en kontrollplan. Där redovisas vilka kontroller som skall genomföras av produktionspersonalen, hur ofta och när de skall ske. Det utförs noggrann planering inför kvalitetskritiska arbetsmoment. Inför projektstart framförs säkerhetsföreskrifter, arbetsmiljöplan och övriga praktiska rutiner rörande arbetsplatsen som till exempel arbetsplatsdispositionsplan och trafikanordningsplan. Allt inköpt material dokumenteras och besiktigas. Vid val av leverantörer eller underentreprenörer beaktas de ställda kraven på kvalitets- och miljösäkring.

Bergarbete och grundläggning

Kvalitetspolicy

  • Hög kompetens och yrkesskicklighet
  • Öppen och rak kommunikation
  • Engagerade medarbetare som samarbetar prestigelöst och med lojalitet mot både det egna företaget och intressenter
  • Leverans i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet
  • Uppfylla ställda kvalitetskrav i alla led
  • Stor delaktighet i kvalitetsarbetet
  • Kontinuerligt ständiga förbättringar
  • Långsiktiga kund- och leverantörsrelationer
  • Alla medarbetare ansvarar för att kvalitetspolicyn följs