Kontakta oss

Kvalitetssäkring & kvalitetspolicy

BESAB är certifierat enligt ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet, vilket säkerställer kvalitén på det vi levererar.

Kvalitetssäkring hos BESAB

Kvalitetssäkring

Kvalitet ISO 9001:2015
2019-01-16

Varje enskilt projekt redovisas i en kvalitets- och miljöplan som innefattar bland annat ansvarsområden för projektet, kontrollplan vad gäller kvalitet och miljö, arbetsmiljöplan, arbetsberedningar och nödlägesberedskapsplan.

Det görs tidigt en riskanalys för att diskutera och ange åtgärder för de kvalitetskritiska momenten. De kan exempelvis vara om arbetet sker vintertid, om ny metod eller nytt material används. Miljöaspekten innefattas i riskanalysen och innehåller till exempel kundkrav, buller, utsläpp till luft eller vatten, kemikalier, avfall, vibrationer samt energiförbrukning.

Innan ett projekt påbörjas upprättas en kontrollplan. Där redovisas vilka kontroller som skall genomföras av produktionspersonalen, hur ofta och när de skall ske. Det utförs noggrann planering inför kvalitetskritiska arbetsmoment. Inför projektstart framförs säkerhetsföreskrifter, arbetsmiljöplan och övriga praktiska rutiner rörande arbetsplatsen som till exempel arbetsplatsdispositionsplan och trafikanordningsplan. Allt inköpt material dokumenteras och besiktigas. Vid val av leverantörer eller underentreprenörer beaktas de ställda kraven på kvalitets- och miljösäkring.

Bergarbete och grundläggning

Kvalitetspolicy

Alla som arbetar inom BESAB ansvarar för att arbeta enligt uppförandekod, policyer samt BESAB:s grundsyn. Vår grundsyn bygger på att affärsmässigt uppfylla kundernas krav och önskemål, vidareutveckla både företaget och de anställda samt bidra till en hållbar utveckling av samhälle, miljö och människa.

Affärsmässigt uppfylla kundernas krav och önskemål – innebär att vi driver projekt med hög kompetens och yrkesskicklighet samt har en öppen och rak kommunikation med målsättning att skapa långsiktiga kund- och leverantörsrelationer.

Att vidareutveckla både företaget och de anställda – innebär att alla medarbetares engagemang och delaktighet bidrar till både tekniska lösningar på kunders problem och utveckling av praktiska lösningar och metoder. Vi delar med oss av våra erfarenheter och olikheter mellan alla yrkeskategorier och strävar hela tiden efter att bli bättre.

Bidra till en hållbar utveckling av samhälle, miljö och människa – innebär att vi tar ansvar och arbetar tillsammans för en sund och hållbar entreprenadverksamhet. Det gör vi genom att ställa samma krav på våra leverantörer och underentreprenörer som vi ställer på oss själva, där bindande krav och branschnormer utgör en lägsta nivå tillsammans med BESAB:s uppförandekod.

Ärlighet, respekt och tillit är våra ledord och målsättningen är att finna lösningar till kundernas utmaningar på bästa sätt genom att bidra med specialistkompetens och specialutrustning. Genom forskningsprojekt och samarbeten deltar BESAB aktivt i arbetet med att föra branschen framåt.