Kontakta oss

Arbetsmiljö & arbetsmiljöpolicy

BESAB är certifierade enligt ISO 45001:2018 systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kvalitetsarbete hos BESAB

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö ISO 45001:2018
2020-05-05

Målsättningen är att ha en säker och god arbetsmiljö. BESAB framställer en riskanalys för varje enskilt projekt där detaljerade åtgärder beskrivs för att förebygga olyckshändelser. Det upprättas en arbetsmiljöplan om BESAB samordnar arbetsmiljöarbetet.

Säkerhetsriskerna på arbetsplatsen analyseras löpande och personalen utbildas, informeras och säkerhetscertifieras. Målet är skadefria arbetsplatser.

BESAB betongstprutning med robot

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön inom BESAB ska vara sådan, att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet samt att anställda trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs och samtliga medarbetare ansvarar för att arbeta enligt framtagna policyer och uppförandekod.

På BESAB accepteras ingen form av mobbning eller trakasserier. Arbetsmiljön ska präglas av öppenhet, alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för arbetsmiljöarbetet inom BESAB. Strävan är att hela tiden förbättra arbetsmiljön såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

På BESAB innebär detta att:

 • Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt som görs
 • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud i arbetsmiljö- och MB-grupp samt externt genom representanter i branschsamarbeten hos bland annat Byggföretagen
 • Vi har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg om varje medarbetare
 • Chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö
 • Vi kontinuerligt strävar efter att var och en får en kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö
 • Vi genomför kollektiva skyddsåtgärder som passar alla i första hand, men att vi också anpassar krav och förutsättningar efter var och ens förmåga
 • Alla anställda får den introduktion, utbildning och skyddsutrustning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt
 • Vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som sociala och organisatoriska arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats
 • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att åtgärder kan vidtas och framtida händelser förebyggas
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen följs upp
 • BESAB arbetar strategiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och har som målsättning att den årliga medarbetarundersökningen ska visa ständiga förbättringar

Malin Eriksson

Kvalitets- och Hållbarhetschef
malin.eriksson@besab.se
076-118 99 91