Kontakta oss

Arbetsmiljö & arbetsmiljöpolicy

BESAB är certifierade enligt ISO 45001:2018 systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kvalitetsarbete hos BESAB

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö ISO 45001:2018
2020-05-05

Målsättningen är att ha en säker och god arbetsmiljö. BESAB framställer en riskanalys för varje enskilt projekt där detaljerade åtgärder beskrivs för att förebygga olyckshändelser. Det upprättas en arbetsmiljöplan om BESAB samordnar arbetsmiljöarbetet.

Säkerhetsriskerna på arbetsplatsen analyseras löpande och personalen utbildas, informeras och säkerhetscertifieras. Målet är skadefria arbetsplatser.

Arbetsmiljöpolicy

De som arbetar på BESAB, eller för BESAB, ska inte drabbas av ohälsa eller skada på grund av arbetet. Arbetsmiljön ska vara sådan att alla anställda trivs och kan utvecklas, både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.

På BESAB accepteras ingen form av mobbning eller trakasserier. Arbetsmiljön ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för arbetsmiljöarbetet inom BESAB, med strävan att hela tiden förbättra den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön. BESAB är även delaktiga i branschorganisationer och strävar efter att ligga i framkant när det kommer till arbetsmiljöfrågor och driva på utvecklingen mot en säkrare arbetsmiljö i branschen.

På BESAB innebär detta;

  • Att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt som görs
  • Att arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud i arbetsmiljögrupper
  • Att chefer och platsledning har och får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö
  • Att alla anställda får den introduktion, utbildning och skyddsutrustning som behövs för att kunna arbeta säkert och hälsosamt
  • Att vi regelbundet och vid förändringar undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats
  • Att alla tillbud, olyckor och riskobservationer som inträffar rapporteras och utreds så att åtgärder kan vidtas
  • Att vi har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg om varje medarbetare
  • Att vi genomför kollektiva skyddsåtgärder som passar alla i första hand, men att vi också anpassar krav och förutsättningar efter var och ens förmåga
  • Att vi kontinuerligt strävar efter att var och en får kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö
  • Att BESAB arbetar strategiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och har som målsättning att den årliga medarbetarundersökningen ska visa ständiga förbättringar