Kontakta oss

Uppförandekod för leverantörer

Denna uppförandekod gäller alla som BESAB köper in tjänster eller produkter av. BESAB:s leverantörer förväntas respektera uppförandekoden och kontrollera att dessa regler följs i hela leveranskedjan

Skrattande personal hos BESAB

Ärlighet

 • Följa ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182).
 • Följa FN:s barnkonvention, artikel 32.
 • Leverantören ska bedriva en legitim affärsverksamhet där penningtvätt eller olagliga betalningar inte förekommer.
 • Leverantören ska inte använda eller avslöja känslig information ej heller lämna ut personuppgifter.
Skratt bland Besabs medarbetare

Respekt

 • Leverantörens verksamhet ska ta hänsyn till miljön och följa den lagstiftning som gäller inom området både i tillverkningslandet och internationellt. Rutiner ska finnas för att säkerställa att varorna har producerats och transporterats under förhållanden som är som lägst förenliga med följande;
  • Arbetsmiljölagstiftning och internationella lagar och regler inom området ska utgöra en lägsta nivå för arbetsmiljön.
  • Internationell arbetsrätt samt lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkarlandet.
 • Produkter och tjänster ska levereras på ett sådant sätt att de uppfyller relevanta miljö-, kvalitets- och säkerhetskrav och vara säkra om de används på avsett sätt.
 • Ha nolltolerans mot beteenden, uttalanden eller skämt som av andra kan uppfattas som kränkande.
Borrning av BESAB

Tillit

 • Följa gällande nationell och internationell lagstiftning avseende miljö, hälsa och säkerhet samt med fördel arbeta utifrån internationella standarder och branschstandarder.
 • Se till att anställda har en relevant säkerhets- / utbildning för sitt arbete samt att arbete utförs på frivillig basis utan tvång.
 • Leverantörer för verksamhet i Sverige åtar sig att följa Diskrimineringslagen (2008:567).
Ladda ner (pdf)