Kontakta oss

Miljöcertifiering & Miljöpolicy

BESAB är certifierat enligt ISO 14001:2015 systematiskt miljöarbete, vilket säkerställer att vår miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Kvalitetssäkring hos BESAB

Miljöcertifiering

Miljö ISO 14001:2015
2021-01-15

BESAB är certifierade enligt ISO 14001:2015 och har ett miljöledningssystem för att på ett systematiskt sätt

 • Förbättra miljöprestandan
 • Minimera negativ miljöpåverkan
 • Säkerställa att all verksamhet uppfyller bindande krav
 • Kommunicera miljöinformation både internt och externt

Utifrån BESAB:s tjänsteområden har vi identifierat följande områden som våra betydande miljöaspekter där arbete pågår med att minimera verksamhetens miljöavtryck

 • Stora arbetsmaskiner (entreprenadmaskiner > 3,5 ton)
 • Resor
 • Tunga transporter
 • Farliga ämnen och kemikalier

Detta kan kopplas till de nationella miljömålen där BESAB främst fokuserar på följande områden samt har tagit fram mål för den egna verksamheten

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Giftfri miljö
 • God bebyggd miljö
 • Grundvatten av god kvalitet

Vi väljer bra material ur miljösynpunkt och arbetar för en säkrare hantering av kemiska produkter och vi ställer samma krav på våra leverantörer och underentreprenörer genom BESAB:s uppförandekod.

Våra medarbetare utbildas i miljöfrågor och vidareutbildning och uppföljning sker fortlöpande. Detta är av stor vikt i BESAB:s kompetensutveckling och vi arbetar för minimerad miljöpåverkan.

Miljöpolicy

BESAB:s grundsyn bygger på att affärsmässigt uppfylla kundens krav och önskemål, vidareutveckla både företaget och de anställda samt bidra till en hållbar utveckling av samhälle, miljö och människa.

Grundsynen är en hörnsten i företaget och arbetet utifrån denna innebär att kund och medarbetare sätts i centrum där vår specialistkompetens inom området utnyttjas på bästa sätt. Grundsynen innefattar vårt samarbete med kund, våra medarbetare, en god arbetsmiljö samt att minska vår miljöpåverkan.

Vi tar ansvar och arbetar tillsammans för en hållbar entreprenadverksamhet genom att ställa samma krav på våra leverantörer och underentreprenörer som vi ställer på oss själva, där bindande krav utgör en lägsta nivå tillsammans med BESAB:s uppförandekod.

Vi verkar för att de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen nås. Övergripande målsättning för BESAB-koncernen är att bedriva klimatneutrala entreprenader i framtiden genom särskilt fokus på följande (nationella) mål

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Giftfri miljö
 • Grundvatten av god kvalitet

På BESAB innebär detta:

 • att engagera alla medarbetare till att arbeta med hänsyn till miljö och hållbarhet och ständigt sträva efter att bli bättre
 • att öka andelen alternativa drivmedel i arbetsmaskiner och tjänstefordon
 • att minska andelen farliga kemikalier genom löpande kontroll samt utbyte till bättre alternativ
 • inga farliga utsläpp, tillbud eller olyckor relaterade till miljö och oljeläckage som riskerar att föras vidare till sjöar och vattendrag
 • att minska avfall och bidra till cirkulär resurshållning
 • att minska antalet tunga transporter genom samarbeten och kravställning av transportörer