Aktuellt

2015-09-09
Grundläggare BESAB Väst »
Vi söker Grundläggare/borrare på heltid.

Injektering

Tätning i berg görs vanligen genom injektering av material i bergets naturliga spricksystem. En effektiv tätning är en förutsättning vid byggande av anläggningar under jord för att skydda grundvatten och miljö på marknivå. Tätt berg eftersträvas också med hänsyn till anläggningens funktion. Exempelvis kan inläckande vatten ge isbildning i tunnlar om vintern som kan orsaka stora skador på personer, motorfordon och tåg.

Den effektivaste formen av injektering utförs innan bergschakt och kallas förinjektering. Restläckage tätas genom efterinjektering som utförs efter utsprängning. Tillvägagångssättet vid injektering kan kort beskrivas som att ett hål borras i berget och som korsar bergets spricksystem. Därefter tätas hålet med en s.k. manschett som är förbunden till en slang från en pump. Denna pump injicerar injekteringsvätska som på så vis sprids i spricksystemet och tätar berget. 

BESAB förfogar över den kunskap och utrustning som krävs för alla typer av berginjektering. BESAB har utvecklat egen utrustning som är anpassad för modernt injekteringsarbete, exempelvis datorstyrd blandning, flerpumpsteknik, kontinuerlig tryck- och flödesmätning samt automatisk registrering av injekteringsförloppet.

 

Injekteringsmaterial

Det finns olika typer av injekteringsmaterial, cement är den mest beprövade och vanligast förekommande. Cement har fortlöpande utvecklats och prestanda har i hög grad förbättrats på cementsuspensioner. Dessutom besitter man numera djupare kunskap i reologi, det vill säga vätskors flytegenskap inuti bergets spricksystem.

Silica sol är ett relativt nyutvecklat material för injektering som tidigare enbart användes inom industrin. BESAB har deltagit i utvecklingen av silica sol sedan 6-7 år tillbaka. Materialet har ett relativt neutralt pH-värde och består av amorf kisel, samma ämne som utgör bergarten kvarts. Silica sol blandas med en liten mängd salt för att gelningen skall påbörjas. Materialet är sålunda uppbyggt av helt naturliga mineraler och är därför inte skadligt för miljön.

Vid injektering används lämpligen cement till de grövre sprickorna. De grövre sprickorna kräver dessutom starkare material, vilket cement erbjuder. Därefter, för att få berget helt tätt, används silica sol till de finare sprickorna. Det går inte att helt ersätta cement med silica sol eller vice versa, men en kombination av de båda materialen kan ge mycket bra resultat.

Länk till pågående projekt
Länk till referensobjekt

Skriv ut sidan

Senast uppdaterad: den 6 augusti 2012, 08:36